Contact us now
+48 517 216 002

Oferta

Księgi Handlowe:

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) klienta w postaci księgi rachunkowej, w której skład wchodzi:

 – dziennik,

–  konta księgi głównej i pomocniczej,

– zestawienie obrotów i sald księgi głównej i księgi pomocniczej,

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, w której skład wchodzi:

– odrębne ewidencje dla celów podatku VAT,

– ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,’

– ewidencja wyposażenia,

– sporządzanie deklaracji podatkowych,

– sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat,

– dodatkowo na zamówienie sporządzanie różnego rodzaju raportów i analiz,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro dokumentacji podatkowej, w której skład wchodzi:

– podatkowa księga przychodów i rozchodów,

– ewidencja dla celów podatku VAT,

– ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencja wyposażenia,

2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT

Ryczałt ewidencjonowany:

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

– ewidencja ryczałtu,

– ewidencja dla celów podatku VAT,

– wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku VAT,

Kadry i płace:

 1. prowadzenie ewidencji pracowników,
 2. Kompletowanie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 3. rejestrowanie pracowników w ZUS  i wyrejestrowywanie,
 4. rejestracja zwolnień lekarskich,
 5. sporządzanie sprawozdań Z-03 i Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – w części dotyczącej zatrudnienia ( jeśli są wymagane),
 6. dokonywanie dodatkowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, urlopów),’
 7. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników,
 8. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. sporządzanie list płac,
 10. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz comiesięczna ich aktualizacja,
 11. naliczanie i sporządzenie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło,
 12. sporządzenie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
 13. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników , którzy złożyli wymagane oświadczenie,
 14. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.